Ανακοινωσεις - δελτια τυπου

Διαβάστε εδώ τα τελευταία νέα του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

/

Θεσμικό Πλαίσιο

ΦΕΚ 24A Ποινική προστασία περιβάλλοντος

Π.Δ. 148 29.09.2009 Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον. Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004

ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ Οδηγία περί των στερεών αποβλήτων

ΦΕΚ 383 Β (ΚΥΑ 13588 / 725,) Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση.

ΦΕΚ 1916/24-12-04 (ΚΥΑ Αρ. 112145) Ξεχωριστή αναγραφή χρηματικής εισφοράς

ΦΕΚ 1124Β/23-7-04 (Υ.Α. 106158) Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.

ΦΕΚ 405 Μέτρα και όροι για την θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών