ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

/

Επισκευαστές οχημάτων & εξοπλισμού

Ως επισκευαστές οχημάτων και εξοπλισμού (ηλεκτρολόγος μηχανικός οχημάτων, συντηρητής εξοπλισμού) φέρετε ευθύνη για τον κύκλο ζωής της μπαταρίας.

Για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας προτείνεται η συνεργασία σας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

Ως επισκευαστές, θα πρέπει να προμηθεύεστε μπαταρίες από συμβεβλημένους με ΣΕΔ εισαγωγείς/κατασκευαστές μπαταριών συμβεβλημένες επιχειρήσεις καθώς και να βεβαιώνετε ότι το εν λόγω εμπορικό σήμα είναι δηλωμένο και άρα σύννομο στην διακίνησή του στον εθνικό χώρο εμπορικά σήματα.

Σε αντίθετη περίπτωση απαγορεύεται ρητά η διακίνηση και η τοποθέτηση τους.

Η συνεργασία σας με ΣΕΔ πραγματοποιείται μέσω:

  1. Σύμβασης διαχείρισης κάδου
  2. Αίτημα απόκτησης κάδου

Στην περίπτωση υπογραφής μεταξύ μας σύμβασης θα πρέπει να μας γνωρίσετε ένα (1) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου, ένα (1) αντίγραφο της ειδικότητας (ηλεκτρολόγου ή μηχανικού) και ένα (1) αντίγραφο των περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ.

Τα ανωτέρω έγγραφα θα χρησιμοποιηθούν από το ΣΕΔ προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλήρες αρχείο διαχείρισης των αποβλήτων της επιχείρησής σας.

Κατόπιν σας αποστέλλουμε το βιβλίο διακίνησης Η.Σ και συσσωρευτών και το αυτοκόλλητο σήμα συμμετοχής σας, σε ΣΕΔ.

Το ΣΕΔ με την δική σας σύμφωνη γνώμη δύναται να διαθέσει στο χώρο σας κάδο προσωρινής αποθήκευσης των παλαιών μπαταριών (1,20 χ 1,00 διαστάσεις κάδου για συνεργεία αυτοκινήτων και 0,80 χ 0,80 διαστάσεις κάδου για συνεργεία μοτοσικλετών).

Κατά την παράδοση των χρησιμοποιημένων Η.Σ και συσσωρευτών θα πρέπει να σας παραδίδεται Εντυπο Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ), το οποίο μεταβιβάζει την ευθύνη διαχείρισης των αποβλήτων σας, σε ΣΕΔ.

Τα ΕΑΕΑ θα πρέπει να φυλάσσονται, για 5 έτη, ώστε να είναι διαθέσιμες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων και να αποδεικνύουν σε κάθε πιθανό έλεγχο, την νόμιμη διαδικασία που ακολουθήσατε (θεσμικό πλαίσιο έκθεσης παραγωγού αποβλήτων).

Σας γνωρίζουμε ότι για έκδοση ή και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων (5ετούς ισχύς) του συνεργείου σας, δύναται να σας ζητηθεί από το αρμόδιο τμήμα της οικείας Νομαρχίας, έγγραφο πιστοποίησης συνεργασίας με ΣΕΔ.

Όλη η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Συμβληθείτε με το Σύστημα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 3421951