ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

/

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν για την κάλυψη των αναγκών τους συσσωρευτές (τύπου ups, εκκίνησης κινητήρων, alarm, τηλεφωνικά κέντρα, κ.α) με την αντικατάστασή τους και εφόσον η αντικατάσταση εκτελείται εντός του χώρου της εταιρείας, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ορθή εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων Η.Σ και συσσωρευτών.

Για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας προτείνεται η συνεργασία σας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

Η συνεργασία σας με ΣΕΔ πραγματοποιείται μέσω σύμβασης συνεργασίας.

Για την ασφαλή πρωτογενή αποθήκευση των αποβλήτων σας το ΣΕΔ προτείνει την παράδοση κάδου αποθήκευσης αυτών στο χώρο σας.

Κατά την παράδοση των χρησιμοποιημένων Η.Σ και συσσωρευτών θα πρέπει να σας παραδίδεται Εντυπο Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ), το οποίο μεταβιβάζει την ευθύνη διαχείρισης των αποβλήτων σας, σε ΣΕΔ.

Τα ΕΑΕΑ θα πρέπει να φυλάσσονται, για 5 έτη, ώστε να είναι διαθέσιμες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων και να αποδεικνύουν σε κάθε πιθανό έλεγχο, την νόμιμη διαδικασία που ακολουθήσατε (θεσμικό πλαίσιο έκθεσης παραγωγού αποβλήτων).

Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η συνεισφορά σας στην ορθή διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων είναι αναγκαία και πέραν της οικολογικής ευαισθησίας, συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Συμβληθείτε με το Σύστημα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 3421951