Ανακοινωσεις - δελτια τυπου

Διαβάστε εδώ τα τελευταία νέα του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

/

Θεσμικό Πλαίσιο

ΝΟΜΟΣ 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α/8.11.17) : Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

ΦΕΚ 24A Ποινική προστασία περιβάλλοντος

Π.Δ. 148 29.09.2009 Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον. Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004

ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ Οδηγία περί των στερεών αποβλήτων

ΦΕΚ 383 Β (ΚΥΑ 13588 / 725,) Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση.

ΦΕΚ 1916/24-12-04 (ΚΥΑ Αρ. 112145) Ξεχωριστή αναγραφή χρηματικής εισφοράς

ΦΕΚ 1124Β/23-7-04 (Υ.Α. 106158) Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.

ΦΕΚ 405 Μέτρα και όροι για την θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών