ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

/

Πιστοποιήσεις

Το ΣΥΔΕΣΥΣ υλοποιεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 και το ολοκληρώνει με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, ως ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος.

Πρόκειται για επιβεβαίωση της αξιοπιστίας και του κύρους του ΣΥΔΕΣΥΣ ως προς τη εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας αλλά και τη συστηματική δουλειά που έχει γίνει, τόσο από τους εργαζομένους, όσο και από τη Διοίκηση του Συστήματος, για:

  1. τη διαχείριση της ποιότητας
  2. τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και
  3. την αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών

συμβάλλοντας στην προστασία του Περιβάλλοντος και κατ΄επέκταση της ανθρώπινης υγείας.

Η αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που σχετίζονται με τις διεργασίες και τις υπηρεσίες του ΣΥΔΕΣΥΣ, γίνεται βάσει τεκμηριωμένων μεθόδων. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προκαθορισμένα και περιλαμβάνουν τις ισχύουσες νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις.

Ως ΣΥΔΕΣΥΣ συνεχώς παρακολουθούμε και βελτιώνουμε το σύστημά μας με τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων περιβάλλοντος και τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους, για πλήρη έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που άπτονται της λειτουργίας μας.

Η οργάνωση της διαχείριση των πόρων του Συστήματος σε κάθε επίπεδο σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους των προτύπων ISO 9001 :2008 και ISO 14001:2004, οδηγούν στην συνεχή Βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος.

Σταθερή δέσμευση της Διοίκησης και εργαζομένων στο ΣΥΔΕΣΥΣ αποτελεί η επίτευξη των σκοπών του Συστήματος, μέσα από τον σχεδιασμό, την διαχείριση και την υλοποίηση των στόχων του με το ήδη εφαρμοζόμενο και καθορισμένο σύστημα σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων του.