Θεσμικό Πλαίσιο

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Ο.ΑΝ. – Συνεδρίαση 169η/12.06.2020

Ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας με την επωνυμία «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.», πανελλαδικής Εμβέλειας για ΟΛΑ τα ρεύματα συσσωρευτών ήτοι Μολύβδου – οξέως, Νικελίου – Καδμίου, Νικελίου Υδριδίου του Μετάλλου και Ιόντων –Λιθίου.

Περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ 4624/2019

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

Περισσότερα

3. ΝΟΜΟΣ 4496/2017

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

Περισσότερα

4. ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 43942/4026

Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.

Περισσότερα

5. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. οικ. 181504

Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν.

Περισσότερα

6. ΚΥΑ 39200/2057/2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων−κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις.

Περισσότερα

7. ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Περισσότερα

8. ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Περισσότερα

9. ΝΟΜΟΣ 2939/2001

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις

Περισσότερα

10. ΚΥΑ 50910/2727/03

Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.

Περισσότερα

11. Απόφαση Αρ. 112145 για την Ξεχωριστή Αναγραφή της Χρηματικής Εισφοράς στα τιμολόγια (ΦΕΚ 1910/24-12-04)

Περισσότερα

12. ΝΟΜΟΣ 3854/2010

ροποποίηση της Νομοθεσίας για την Εναλλακτική Διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες Διατάξεις.

Περισσότερα

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 493/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουνίου 2012

Καθορισμός, βάσει της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Περισσότερα

14. ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

Περισσότερα

15. ΟΔΗΓΙΑ 2008/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά.

Περισσότερα

16. ΚΥΑ 41624/2057/Ε103

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με ην κατάργηση της οδηγίας 91/157/ ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Περισσότερα

17. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΟΕΔΣΑΠ (Αριθμ. οικ. 106158, 07-07-2004)

Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας με την επωνυμία «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.» για την διαχείριση αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου- οξέος και νικελίου-καδμίου πανελλαδικής εμβέλειας.

Περισσότερα

Δείτε το διαφημιστικό μας βίντεο

Είναι μια αληθινή ιστορία από έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα δίνει την αγάπη του στους καθημερινούς ανθρώπους. Αυτό που επιστρέφει σε αυτόν είναι μόνο καθαρή αγάπη ... Παρακολουθήστε την καθημερινή ζωή του κύριου χαρακτήρα του Νίκου που επιτυγχάνει μια βαθύτερη προσέγγιση στο νόημα της ζωής ...

Μια απλή πράξη αγάπης για το περιβάλλον δημιουργεί ένα ατελείωτο κυματισμό που γυρνά πίσω σε εσένα...