ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

/

Ιστορία Οργανισμού

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε», ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ 2431/23.3.2004) με σκοπό την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου - οξέως και νικελίου – καδμίου για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ, έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 1124/23-7-04) και μολονότι ανώνυμη εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εισφορών που διαθέτουν οι υπόχρεοι εισαγωγής ή και κατασκευής συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της ανακύκλωσης, όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Βασικό αντικείμενο του ΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ αποτέλεσε εξαρχής η οργάνωση και υλοποίηση του συνόλου των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και ανακύκλωσης του επικίνδυνου τοξικού αποβλήτου (συσσωρευτών) μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Η συνεργασία με τη ΣΥΔΕΣΥΣ A.E. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν, εισάγουν και μεταπωλούν συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και η ΚΥΑ 41624/2010.

Στόχος ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ

Κύριο στόχο του ΣΥΔΕΣΥΣ αποτελεί η επίτευξη του εθνικού στόχου διαχείρισης αποβλήτων μέσω:

  • της εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλα τα στάδια της εναλλακτικής διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων
  • της οργάνωσης δικτύου συνεργασιών με υπόχρεους, παραγωγούς, αδειοδοτημένους συλλέκτες, χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης και ανακυκλωτές συσσωρευτών
  • της καταγραφής και εποπτείας των στοιχείων συλλογής σε πανελλαδική κλίμακα
  • της ανάπτυξης βέλτιστων περιβαλλοντικών διαδικασιών για την επίτευξη της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
  • της προβολής της αναγκαιότητας ορθής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών
  • της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων προκειμένου στην αύξηση των ποσοτήτων συλλογής